Polityka prywatności i plików cookies

 

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii.


Data publikacji: 9.05.2018

Obowiązuje od: 25.05.2018


Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii (Google Analitycs) w ramach strony internetowej https://podzespoly-elektroniczne.pl.

 

Administratorem strony jest Robert Stępień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Hurtownia części elektronicznych- Robert Stępień”, ul. Wolumen 2, pawilon 71, 01-912 Warszawa, NIP: 118-002-24-51

Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem: ado.podzespolyelektroniczne@gmail.com 

Dane osobowe na stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 

Korzystanie ze strony https://podzespoly-elektroniczne.pl, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze strony użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie https://podzespoly-elektroniczne.pl.oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:                                                                       

 · przetwarzane zgodnie z prawem;

 · zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 · merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;   

 · przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

     · przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

1. Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć: 


1. Administrator – Robert Stępień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Hurtownia części elektronicznych”, ul. Wolumen 2, pawilon 71, 01-912 Warszawa, NIP: 118-002-24-51


2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://podzespoly-elektroniczne.pl


3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

2. Dane osobowe

 

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz rejestracji konta firmowego.


2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.


3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracji konta firmowego przetwarzane są w celu wykonywania umowy (realizacja zamówienia w sklepie internetowym), wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej zakup) oraz dla potrzeb kontaktu w sprawie złożonego zamówienia.


4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.


5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.


6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.


7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:


·  prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

  przetwarzania,


· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,


·  prawo do przenoszenia danych,


· prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,


· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora


9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza rejestracji konta firmowego, przekazywane są do Republiki Federalnej Niemiec poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Republice Federalnej Niemiec. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z  usług firmy VISION CONSULT WOJCIECH TYRKIEL. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach na serwerze zlokalizowanym w Niemczech.


Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:


· VISION CONSULT WOJCIECH TYRKIEL, ul. Zaborowska 3/86, Warszawa, NIP: 118-146-02-88 - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (hosting).


· DPD Polska Sp. z o. o., ul. Mineralna 25, 02-274 Warszawa, NIP: 526-020-41-10 - w celu realizacji zamówienia (dostawa firmą kurierską).


· DANUTA PIENIAK BIURO RACHUNKOWE "KONTEX ISKRA", ul. Sienna 55/9, 00-820 Warszawa, NIP: 113-010-83-86- w celu prowadzenia obsługi księgowej.

 


3.  Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych  


1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika na stronie. Przykładowo jeżeli użytkownik decyduje się na dokonanie zakupów w hurtowni i wybierze odbiór osobisty zakupionego towaru zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:


Umowa sprzedaży


· Cel przetwarzania danych: Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów


· Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.


· Zakres maksymalny: Nazwa firmy, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres dostawy. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy


Prowadzenie ksiąg podatkowych


· Cel przetwarzania: Prowadzenie ksiąg podatkowych


· Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).


· Zakres maksymalny: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora


· Cel przetwarzania: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora


· Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).


· Zakres maksymalny: Nazwa firmy, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres dostawy. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.


 

4.  Pliki cookies

 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 


2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.


3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.


4.  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


w przeglądarce Chrome


w przeglądarce Firefox


w przeglądarce Internet Explorer


w przeglądarce Opera


w przeglądarce Safari


w przeglądarce Microsoft Edge 


 

5.  Inne technologie

 

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


 

6.  Logi serwera

 

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.


2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.


3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.


4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

 

 

Polecamy
Ostatnio oglądane
TR BF457;CEMI;TO126;tranzystor; NPN;100mA;160V;1200mW;60MHz
Nr Kat.
7756
Razem brutto
0,50 zł
Razem netto
0,41 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Gniazdo ban. Z-TB4GN 4mm zielone 22mm;24A;60V;ABS;2.109.G;24.247;
Nr Kat.
2057
Razem brutto
1,70 zł
Razem netto
1,38 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Amperomierz 0-30A WP30 Wskaźnik prądu
Nr Kat.
0691
Razem brutto
10,00 zł
Razem netto
8,13 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Ukł 74HC688 FS układ scalony DIP20 Pbf
Nr Kat.
1368
Razem brutto
2,00 zł
Razem netto
1,63 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Ukł 74HCT573 FS układ scalony DIP20 Pbf
Nr Kat.
1342
Razem brutto
2,00 zł
Razem netto
1,63 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Dioda LED 5mm migaj.nieb./żółta clir 500mcd DIOD-9185 Pbf
Minimalna ilość
Nr Kat.
1269
Razem brutto
0,90 zł
Razem netto
0,73 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Ukł 74HC08 TI układ scalony DIP14 Pbf
Nr Kat.
1290
Razem brutto
2,00 zł
Razem netto
1,63 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Ukł CD4047BE TI układ scalony DIP14 Pbf
Nr Kat.
7795
Razem brutto
4,00 zł
Razem netto
3,25 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Triak BTA24-600CW;ST;25A;600V;35mA; TO220AB;przewlekany THT
Nr Kat.
2437
Razem brutto
15,01 zł
Razem netto
12,20 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Przekaźnik R15 3PDT 24VDC 10A TYP(KOD):1510-1322-1024 RELPOL
Nr Kat.
2072
Razem brutto
50,00 zł
Razem netto
40,65 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
TR 2N3055;ARK;TO3;tranzystor; NPN;60V;15A;115W;>2.5MHz;RoHS
Nr Kat.
7712
Razem brutto
4,00 zł
Razem netto
3,25 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Tulejka izolacyjna TO3;TOP3;8mm; max. 130st.C; NINIGI RoHS
Wielokrotność
Nr Kat.
1041
Razem brutto
0,15 zł
Razem netto
0,12 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Kołek lutowniczy;1.3x11.6mm STOKA 1 opak.=1000szt.
Wielokrotność
Nr Kat.
2217
Razem brutto
0,08 zł
Razem netto
0,07 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
TR BF259;CDIL;TO39;tranzystor; NPN;100mA;300V;5000mW;30MHz;Pbf
Nr Kat.
7752
Razem brutto
2,00 zł
Razem netto
1,63 zł
Jedn. miary
szt.
Dodano do koszyka
Zła ilość towaru
Ładuję ekran